Zanimanja

Ekonomska i birotehnička škola bjelovar

Ekonomist

Ekonomist prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, financijsko knjigovodstvo, salda-konti kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja.

Opseg poslova i radni zadaci u velikoj mjeri ovise o veličini tvrtke, odnosno organizacije u kojoj radi: što je organizacija ili tvrtka veća, posao je specijaliziraniji. U malim tvrtkama i obrtima, a oni su i najbrojniji, obavlja sve poslove računovodstva i financija te izrađuje financijska izvješća i druge informacije o poslovanju za interne korisnike i vlasnike. Ekonomist u svojem poslu sudjeluje u kreditnim aktivnostima banke, u radu info pulta banke, obavlja poslove za klijente banke te gotovinske i bezgotovinske transakcije. U svojem poslu najčešće provodi gotovinske i bezgotovinske transakcije po nalogu i za račun klijenata, prodaje i ugovara kredite, otvara i vodi račune klijenata, prodaje bankarske proizvode i usluge te informira i educira klijente o načinu korištenju bankarskih proizvoda, usluga i kanala distribucije, priprema i izrađuje analitičko-statističke podloge za izvješća i izrađuje izvješća iz radnoga djelokruga.

Ekonomist pojedincima ili tvrtkama i organizacijama prodaje police osiguranja koje im omogućuju zaštitu od raznih vrsta gubitaka. Mnogi pojedinci svoj prvi kontakt s osiguravajućom tvrtkom imaju upravo preko referenta osiguranja koji im pomažu da izaberu policu osiguranja koja najbolje štiti njihove živote i zdravlje, ali i automobile, nakit, osobne vrijednosti, namještaj, kućanske uređaje, sredstva, imovinu i zaposlene u tvrtkama i ustanovama te druge oblike vlasništva.

Upravni Referent

Upravni referent radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različite odluke ili rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde i slično).

Upravni referent može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijski uredi, ministarstva, policija, porezne i carinske ispostave, katastar, mirovinski i zdravstveni zavodi i slično), lokalnoj samoupravi (općine, gradovi), pravosuđu (općinski, županijski i prekršajni sud, odvjetništvo, bilježništvo) i različitim drugim ustanovama (škole, vrtići, domovi zdravlja, djelokrug socijalne skrbi). Posao upravnog referenta usmjeren je i ograničen na one sadržaje,
koji su vezani za djelokrug rada i nadležnost ustanove u kojoj su zaposleni. Ono što je svima zajedničko jest, kombinacija obrade dokumenata i rada sa strankama, te ako je potrebno i komunikacija s ostalim službenicima u uredu i s različitim ustanovama i poduzećima. Upravni referent upućuju stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti, kako bi dobili traženi dokument. Zatim priprema tražene dokumente i o tome
vodi evidenciju.

Ovaj smjer je i odlična podloga za studij prava i srodnih fakulteta i nudi sjajnu pripremljenost za ispite državne mature!