Natječaj za ravnatelja

NN 58/2019 (12.6.2019.), NATJEČAJ – Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

Klasa: 112-01/19-01/05

Urbroj: 2103-64-01-19-1 od 6. VI. 2019.    (3550)

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/1.1, 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18.) i članka 51. Statuta, Školski odbor Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, Bjelovar raspisuje i objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

– sveučilišni diplomski studij ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– specijalistički diplomski studij

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela predviđena člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj škole imenuju se na pet godina.

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– dokaz o državljanstvu

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda o vrsti i trajanju poslova)

– dokaz o položenome stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– uvjerenje nadležnog suda, ne starije od petnaest dana, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

– potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– program rada za mandatno razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova pod jednakim uvjetima.

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

– poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika; diplomom, odnosno, drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika; uvjerenjem, potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika, odnosno, druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom jeziku; drugom javnom ispravom

– osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, odnosno, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti; drugom javnom ispravom

– iskustvo rada na projektima dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o sudjelovanju u provedbi projekta, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za imenovanje ravnatelja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidatom za ravnatelja/icu škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovaljanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Ekonomska i birotehnička
škola Bjelovar

Najnovije vijesti: